Algemene verkoopsvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offerten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van goederen of diensten uitgevoerd door Daedalus Holding. Partijen kunnen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De algemene voorwaarden worden geacht gekend te zijn door de klanten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant worden steeds uitgesloten, behoudens andersluidende overeenkomst.

Aanvraag en offerte

Alle aanvragen en offerten zijn schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van maximaal 3 maanden, tenzij een andere termijn op het document werd vermeld. De aanvraag of offerte is beperkt tot de goederen en diensten die in het document werden opgenomen. De vermelde prijzen zijn steeds in Euro, zijn exclusief BTW en eventuele andere kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Bestelling

Bestellingen kunnen enkel door de klant op schriftelijk (elektronisch) wijze naar Daedalus Holding verzonden worden. De aanvaarding van de bestelling is pas verzekerd wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen, die door Daedalus Holding wordt verstuurd binnen de 72u na ontvangst van de schriftelijke bestelling. Bij annulatie van een bestelling of verbreking van een contract is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van de bestelling of het contract.

Levering

De door Daedalus Holding opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding. De levertijd vangt aan op het ogenblik dat de klant een elektronische orderbevestiging heeft ontvangen. Het risico van de geleverde goederen gaat over op de klant bij levering. Indien de verpakking van een levering geopend of beschadigd is, dient de klant alvorens het product in ontvangst te nemen hiervan melding te maken op de leveringsnota. Bij het ontbreken van een schademelding zal Daedalus Holding niet aansprakelijk gesteld kunnen worden door de klant.

Betaling

De facturen moeten uiterlijk betaald worden op de vervaldag van de factuur. Bij laattijdige betaling, is van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur. Facturen die niet werden betaald op hun vervaldag, zullen van rechtswege en enkel door het feit van overschrijden van de betalingstermijn, zonder noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met 10% en met een minimum van € 150,-. Alle bijkomende kosten vallen eveneens ten laste van de klant. Bij niet betaalde facturen heeft Daedalus Holding het recht om onmiddellijk en zonder enige voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling de geleverde goederen terug te halen. Daedalus Holding behoudt zich het recht voor om zijn verplichtingen op te schorten tot wanneer de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Daedalus Holding totdat de klant alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst is nagekomen.

Klachten

Klachten dienen steeds duidelijk en schriftelijk omschreven te zijn binnen een termijn van maximaal 14 dagen volgend op de documentdatum en eveneens schriftelijk ter kennis gebracht worden van Daedalus Holding. De klant dient steeds aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen beide partijen. Het formuleren van klachten ontslaat de klant niet van zijn verplichtingen.

Overmacht

Daedalus Holding kan door de klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkend, verstaan: weer- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, rellen, staking, bedrijfsbezetting, vakbonds- of werknemersgeschillen, ongeval, brand, moeilijkheden of toegenomen kosten bij het vinden van werklui, stoffen of vervoer, of andere omstandigheden die de levering van de goederen via de normale toevoer- of productiekanalen bemoeilijken of de levering van de goederen via de normale route of transportmiddelen bemoeilijken, onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, overheidsmaatregelen. In omstandigheden van overmacht kan Daedalus Holding de overeenkomst beëindigen zonder enige vergoeding of een nieuwe levertermijn bepalen met instemming van de klant.

Betwistingen

Alle overeenkomsten zijn naar Belgisch recht. In geval van geschil zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Daedalus Holding is gevestigd bevoegd.

Nietigheid

Mocht één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig blijken, dan tast dit de overige bepalingen niet aan. Een bepaling die nietig verklaard wordt zal vervangen worden door een bepaling die het dichtst aanleunt bij wat Daedalus Holding op het moment van het opstellen van deze voorwaarden voor ogen had.